Haber /Duyuru

MAVİ KART UYGULAMA ESASLARI

 

Mavi Kartlar; Belediyemizce hizmet verilen Çamlıbel Yat Limanından Mavi Kart Otomasyon Sistemine bütünleşmiş olan marinalar, belediye marinaları, atık alım gemileri, balıkçı barınakları ve sistem içerisindeki buna benzer kıyı tesislerinden ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Gemi Atık Takip Sistemi ve Mavi Kart Sistemine erişim 01.05.2020 itibari ile kapanmış olup, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek iş/işlemler, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden erişim sağlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) üzerinden yapılmaktadır.

 

1. Mavi Kartı olmayan deniz araç yetkililerinin ‘Mavi Kart’ temini için gerekli işlemler;

a) Atık vermek isteyen geminin sahibi veya işleticisi Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Müdürlüğü’ne bağlı ATIK ALIM MERKEZİ’ ne başvurur.

b) Başvuru esnasında; Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi, Tolinato Belgesi Fotokopisi,  Tekne Sahibi Kimlik Fotokopisi, Vekaletname (Tekne Sahibi Yerine Vekili olduğunu gösterir Noter Onaylı Vekaletname) gibi başvuru evrakları ibraz edilir.

c) Başvuru evraklarının teslimi sonrasında DAU sistemi üzerinden Mavi Kart tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

d) DAU sistemi kullanılarak Mavi Kart’ı tanımlanan tekne yetkilisine tanımlama sonrasında sistem çıktısı teslim edilir ve  üretilen Mavi Kart Numarası ile atık verebilme hakkına sahip olur.

2. Mavi Kartı mevcut olan tekne yetkilileri;

a) Atık vermek isteyen geminin sahibi veya işleticisi ATIK ALIM MERKEZİ’ ne müracaat ederek; vermek istediği atık türünü belirtmesi gerekir.

b) Yetkili personel tarafından yoğunluğun olması halinde sırası ile atık vermek isteyen gemiye yanaşarak öncelikle atık almak için gerekli transfer bağlantıları yapılır ve atık alma işlemi gerçekleştirilir.

c) Atık Alma işlemi tamamlandıktan sonra gemi ve mobil tank transfer bağlantıları sökülür.

d) Alınan atık türü ve miktarına göre DAU Sisteminden kayıt işlemleri gerçekleştirilir ve DAU Sistemi üzerinden oluşturulan Atık Transfer Formunun çıktısı alınacak, gerekli yerler imzalanacak ve gerektiğinde ibraz edilmek üzere gemi yetkilisi, atık alım gemisi işleticisi ve atık alım yükümlüsü tarafından saklanacaktır.

3. DAU Sisteminin çalışmadığı durumlarda;

         Atık Transfer Formlarının, DAU içerisinde oluşturulması esas olup; Mavi Kart Atık Transfer Formu oluşturulamaması durumunda, Ek-5 Atık Transfer Formlarının kullanılmasına ikinci bir talimata kadar devam edilecektir.

4. Atık Alma Hizmetinin Ücretlendirilmesi;

a) Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işletme, iştirak ve şirketleri tarafından işletilen liman, iskele, barınak ve rıhtımlarında barınma/kira sözleşmesi imzalayarak hizmet alan gemi ve deniz araçlarına “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Eklerinde” öngörülen maksimum indirim oranı uygulanır.

b) Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işletme, iştirak ve şirketleri ile barınma/kira sözleşmesi olmayan gemi ve deniz araçlarına “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Eklerinde” öngörülen zorunlu indirimler dışında herhangi bir indirim uygulanmaz.

c) Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işletme ve şirketleri tarafından işletilen liman, iskele, barınak ve rıhtımların gümrüklü sahalarında ticari faaliyette bulunan gemi ve deniz araçlarından ilgili mevzuat kapsamında atık ücreti alınır.

d) Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işletme, iştirak ve şirketleri tarafından işletilen liman, iskele, barınak ve rıhtımlarında barınma/kira sözleşmesi imzalayarak hizmet alan gemi ve deniz araçlarının atık ücretleri günlük yada aylık olarak tahakkuk ettirilir. Gemi ve deniz araçlarının atık ücreti tahakkuku müteakip 5 mesai günü içinde ödenecektir.

e) Kurumumuz yetki ve sorumluluğu kapsamında yürütülmekte olan gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması işi karşılığındaki ücretin süresinde ödenmemesi halinde, ödemeyen gemi ve deniz araçları hakkında ilgili birimler tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak tahsilat gerçekleştirilir.

f) Tarifede Avrupa Para Birimi (€) cinsinden belirlenen ücretler, tahakkukun yapıldığı gün internet üzerinden yayınlanan T. C. Merkez Bankası döviz kuru esas alınarak hesaplanır.

g) Küsuratlı ücretlerde kuruş hanesi TL olarak bir üste yuvarlanır. Tarifedeki ücretler KDV den muaftır.

h) Gemilerin atıklarının alınmasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan esaslar ve ücret tarifeleri geçerlidir. Mevzuatta yapılacak değişiklikler, bu tarifede değişiklik yapılmasını gerektirmeksizin uygulamaya girer.

 

                ÖDEME BİLGİLERİ

Ödeme Yeri

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznesi

Gelir No Kodu

 31251081 Kodu

‘ Gemiler Tarafından Üretilen Atıkların Alınması’

 

            

 

 

  

      İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel:    0 324 237 24 99 / 0 324 533 12 01            

Fax:   0 324 231 24 91