Haber /Duyuru

T.C.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde birimin organizasyonu, yönetimi, işleyişi ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

(2) Bu yönerge, birimde gerçekleştirilen tüm faaliyetleri, şube müdürlükleri ve şeflikler ile birim bünyesinde görev yapan tüm personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge 30/09/2019 tarih ve 477 sayılı sayılı sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede yer alan;

            a) Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

    b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

    c) Başkan: Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanını,

  ç)   Belediye: Mersin Büyükşehir Belediyesini,

    d) Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını,

    e) Birim Yöneticisi: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanını,

             f) Biyosidal: İçerdiği aktif madde sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösteren ürünleri,

             g) Encümen: Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

  ğ) Genel Sekreter: Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

             h) Genel Sekreter Yardımcısı: Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını,

 

  ı) Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen, tüm deniz araçları, hava yastıklı tekneler, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekneyi,

  i) Meclis: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisini,

              j) Şube Müdürlüğü: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,

              k) Şeflik: Şube Müdürlüklerine bağlı Şeflikleri,

               l) Yönetmelik: 30/09/2019 tarih ve 477 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Yapısı

Teşkilat Yapısı

MADDE 4- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanı ile yönetmelik ekinde yer alan ek-1 tabloda gösterilen teşkilat şemasına uygun olarak aşağıda belirtilen şube müdürlükleri ile şefliklerden oluşur.

 

a) Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü,

1. Çevre Koruma ve Denetim Şefliği

2. Gürültü Kontrolü ve Denetim Şefliği

b) Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

1. Temizlik Hizmetleri Şefliği

2. Vektörle Mücadele Şefliği

      c) Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü,

      1. Denizcilik Hizmetleri Şefliği 

      2. Deniz Denetim Şefliği

 

           Daire Başkanlığının Organizasyon Şeması

MADDE 5- (1) Birimde yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verilebilirlik ve şeffaflığı temin etmek üzere; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasına göre ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan organizasyon şeması yönerge ekinde yer almaktadır.

(2) Belediye bünyesinde yürütülen iç kontrol sistemi, kalite yönetim sistemleri ve proje çalışmalarında organizasyon şemasına bağlı olmaksızın oluşturulacak ekipler ile çalışmalar gerçekleştirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Görevleri;

 

MADDE 6- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar ile Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen cadde ve ana yolların temizliğini yürütmek,

          b) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde; Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 16.05.2011 tarih ve 44597 sayılı Yetki Devri uyarınca, 30.11.2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

           c) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan faaliyetlerde, Çevre Yönetim Sistemi ISO- 14001 sisteminin yürütülmesine, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

ç) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesine yönelik düzenlemeler ve çalışmalar yapmak veya yaptırmak;

           d) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde haşere, sinek ve kemirgenler ile mücadeleye yönelik veri tabanı oluşturmak,

       e) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde 04/07/2019 tarih ve 30821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”ne uygun olarak ilaçlama yapmak veya yaptırmak; veri tabanı oluşturmak, hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik elektronik takip sistemleri kurmak, kurdurmak,

         f) Çevre bilincini arttırmak amacıyla eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Ulusal ve uluslararası fuar, kongre, konferans, çalıştay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve katılım sağlamak,

        g) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde yapılacak Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğine tabi tesis ve projelerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından istenilen Büyükşehir Belediyesi kurum görüşünün hazırlanması,

         ğ) Çevrenin korunmasının yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirilmesi konusunda uygulanabilir ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile projeler hazırlamak ve hazırlatmak,

        h) Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kıyı veya liman tesislerinin bulunduğu alanlarda deniz yüzeyindeki kaynağı belirsiz katı atıkların ve deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

         ı) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen yetki devri kapsamında gemi kaynaklı deniz kirliliğinin engellenmesi amacıyla çevre denetimi yapmak,

      i) Yatlar, balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm deniz araçlarının atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen yetki devri kapsamında çalışma yapmak,

       j) Büyükşehir Belediyesi yetki alanlarında meydana gelen her türlü kirlilikle ilgili denetim ve görüş bildirmek, yetki çerçevesinde idari yaptırım uygulamak.