Haber /Duyuru

Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

MADDE 7 - (1) Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

        a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,

      b) Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; büyükşehir belediyesi mücavir alanı içinde yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

       c) İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak,

       ç) Çevreye ilişkin özel günlerde belediye adına ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlamak,

     d) Çevre bilincini arttırmak amacıyla eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamaya yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

       e) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi yönelik düzenlemeler ve çalışmalar yapmak, yaptırmak,

     f) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde yapılacak Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğine tabi tesislerle ve projelerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından istenilen Büyükşehir Belediyesi kurum görüşünü hazırlamak.

 

(2) Çevre Koruma ve Denetim Şefliğinin görevleri şunlardır;

      a) Çevre Koruma ve Denetim Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak.

      b) Müdürlüğe gelen şikâyetleri mevzuatlar kapsamında değerlendirmek ve gereğini yapmak.

      c) Çevrenin korunması konularında etkinlikler düzenlemek, bu konularda gerekli organizasyonu sağlamak. 

      ç) Çevre bilincini arttırmak amacıyla eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamaya yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

      d) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi yönelik düzenlemeler ve çalışmalar yapmak, yaptırmak,

    e) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde yapılacak Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğine tabi tesislerle ve projelerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından istenilen Büyükşehir Belediyesi kurum görüşünü hazırlamak, ilgili birimlerle gerekli yazışmalara yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

 

(3) Gürültü Kontrolü ve Denetim Şefliğinin görevleri şunlardır;

      a) Gürültü Kontrolü ve Denetim Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak.

      b) Müdürlüğe gelen gürültü şikayetlerini mevzuatlar kapsamında değerlendirmek ve gerekli iş ve işlemleri yürütmek

      c) Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında denetim yapmak ve ihlal tespiti durumunda idari yaptırım uygulanmasına yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek

      ç) Belediye ile İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına yönelik gerekli çalışmaları yaparak stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarını hazırlamak/hazırlatmak/güncellemek ve stratejik gürültü eylem planlarının uygulanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak.