Haber /Duyuru


      Çevre  Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
      MADDE 8 -(1) Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,

b) Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; büyükşehir belediyesi mücavir alanı içinde yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak,

ç) Çevrenin tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmalarına katılım sağlamak; odun ve kömür satış depolama sahalarının belirlenmesinde ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler aldırmak,

d) Çevreye ilişkin özel günlerde belediye adına ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlamak,

e) Yasa ve Mevzuat gereği sorumluluk sahamız içerisinde bulunan işyerleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki devri doğrultusunda, canlı müzik izni alacak işyerleri için hazırlatılacak Eğlence yerleri için çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporuna göre inceleme yaparak canlı müzik izni için görüş bildirmek,

f) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi yönelik düzenlemeler ve çalışmalar yapmak, yaptırmak,

g) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde yapılacak Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğine tabi tesislerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenilen Büyükşehir Belediyesi kurum görüşünün verilmesi.

 

(2) Çevre Koruma ve Denetim Şefliğinin görevleri şunlardır;

a) Çevre Koruma ve Denetim Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak.

b) Müdürlüğe gelen şikayetleri mevzuatlar kapsamında değerlendirmek ve gereğini yapmak.

c) Çevrenin korunması konularında etkinlikler düzenlemek, bu konularda gerekli organizasyonu sağlamak.

 

(3) Gürültü Kontrolü ve Denetim Şefliğinin görevleri şunlardır;

a) Gürültü Kontrolü ve Denetim Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak.

b) Müdürlüğe gelen şikayetleri mevzuatlar kapsamında değerlendirmek ve gereğini yapmak.

c) Şehrin gürültü haritasının ve eylem planlarının hazırlanmasında gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak.