Haber /Duyuru

Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü

MADDE 9- (1) Denizcilik Hizmetleri Ve Denetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

        a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunların alt mevzuat düzenlemeleri ile ilgili Bakanlıklar ile Valilik talimatları, Belediye meclis kararları ve encümen kararları doğrultusunda görevleri yerine getirmek,

        b) Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

        c) Deniz kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

        ç) Nesli tükenmekte olan deniz canlılarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

        d) Deniz yüzeyindeki kaynağı belirsiz katı atıkların toplanmasına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

      e) Yetki Devri Genelgesi kapsamında belediyemizin gemi kaynaklı deniz kirliliği denetim yetkisinin olduğu alanda çevre denetim ekibi görevlendirmek, sürekli olarak kontrol ve izleme yapmak,

       f) Yetki Devri Genelgesi kapsamında belediyemizin gemi kaynaklı deniz kirliliği denetim yetkisinin olduğu alanda gemilerden tespit edilen illegal deşarjları ilgili mevzuata uygun olarak tutanak altına almak, delilleri toplamak, gerekli yaptırımları uygulamak,

     g) Yetki Devri Genelgesi kapsamında belediyemizin gemi kaynaklı deniz kirliliği denetim yetkisinin olduğu alanda; 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesinin kapsamı dışında kalan yatlar, balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemlerinin denetimini yapmak, uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulamak,

      ğ) Deniz kirliliği denetiminin kesintisiz yürütülebilmesi için yeterli sayıda yetkilendirilmiş personel, denetim gemisi ile her türlü matbu form, araç, gereç ve ekipmanı temin etmek, kullanıma hazır tutmak,

     h) Sorumluluğunda bulunan deniz araçlarının ve bu araçların ilave mekanik veya elektronik aksamlarının periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, ilgili mevzuat kapsamında alınması gereken ruhsat, sertifika, belge ve dokümanları almak,

       ı) Olası afet ya da deprem durumunda deniz yüzeyinde oluşabilecek petrol sızıntısı, sıvı atık, katı atık vb. kirlenmelere müdahale edilmesi esnasında lojistik destek sağlamak ve diğer birim ve kuruluşlarla koordineli çalışmak.

 

(2) Denizcilik Hizmetleri Şefliğinin görevleri şunlardır;

      a) Müdürlüğün görev alanına giren yerlerde deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

      b) Deniz yüzeyi temizliği ve deniz kirliliğinin izlenmesi görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

 

(3) Deniz Denetim Şefliğinin görevleri şunlardır;

      a) Müdürlüğün görev alanına giren yerlerde sıralanan deniz kirliliği denetimleri, idari yaptırımlar,

      b) Kullanılan deniz araçlarının bakım, onarım, sevk ve idaresi ile nesli tükenmekte olan deniz canlılarına ilişkin görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.