Haber /Duyuru

İklim Değişikliği Ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

MADDE 10- (1) İklim Değişikliği Ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) İklim değişikliği ile mücadele ve temiz enerji politikalarının izlenmesi, bu hususta ulusal ve uluslararası çalışmaların takibi ve yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler kapsamında kurumumuzun yerine getirmekle yükümlü olduğu çalışmaları yürütmek, gerekli raporları hazırlamak ve hazırlatmak,

b) Mersin iline ait yerel iklim değişikliği eylem planını hazırlamak,

c) Sürdürülebilir enerji ve karbon eylem planları hazırlamak,

ç) Çevre ve Temiz enerji politikaları etkinliğine verilen önemin artmasını sağlamak,

d) İklim değişikliği ve temiz enerji konularında Avrupa Birliği müktesebatına yerel düzeyde uyum sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

e) Çevre ve temiz enerji birlikleri ile ulusal ve uluslararası ortak projeler üretilerek gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Yerelde iklim değişikliği ile mücadele ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve hazırlatmak,

g) Çevre ve/veya temiz enerji konularında faaliyette bulunan yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve birlikler ile işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak yürütülecek projeler de yer almak ve proje çıktılarını uygulamak,

ğ) İklim değişikliği ve temiz enerji konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası fuar, kongre, konferans, çalıştay, eğitim, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bu sayılan konularda ulusal ve uluslararası başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek çalışmalara katılım sağlamak,

h) İklim değişikliği ve temiz enerji konularında Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve yapacağı çalışmaların görünürlüğünü artırmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirilmek, bilinçlendirmek ve farkındalıklar yaratmak amacıyla afiş, broşür, tabela, dergi, bülten, kamu spotu hazırlamak, hazırlatmak, ve sayılan bu hususlardaki çalışmaların çeşitli sosyal medya mecraları aracılığı ile yayımını sağlayacak çalışmalar yapmak,

ı) Kentin çevre gelişim planına uygun olarak yerel iklim eylem planının hazırlanması ve kentin enerji kaynakları kullanılarak temiz enerji temini konusunda çalışmalar yapmak, iklim değişikliğine karşı mücadele süreçlerinde ve yenilenebilir kaynak sistemlerinin plan ve projelerin hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak,

i) İklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemler ile İklim Değişikliği Eylem Planını yürütmek,

 

(2) İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şefliğinin görevleri şunlardır;

a)  İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak.

b) Çevre ve temiz enerji konularında faaliyet gösteren yerel kuruluşlarla ile işbirliği çalışmalarını yürütmek.

c)  İklim değişikliği ve temiz enerji konularında Mersin Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu ve yapacağı çalışmaların kamuoyunda bilinirliğini arttırmak ile ilgi çalışmaları yürütmek.

ç) İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarına katılmak. Plan hazırlanması kapsamında ilgili kurumlar ile gerekli yazışma/görüşmeleri yapmak.

d) Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iklim değişikliği ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik uygulanabilir projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak.