Haber /Duyuru

MERSİN İLİ 2019 YILI SERA GAZI EMİSYON ENVANTER RAPORU

Projenin amacı; Mersin Büyükşehir Belediyesi için sera gazı emisyon (SGE) envanteri hazırlanmasıdır. Bu sayede, Mersin ili için uluslararası anlaşmalar/politikalar ve uygulanabilir standartlar ile uyumlu, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yol haritası ortaya konması ve ilgili karbon azaltım politika ve stratejilerinin karşılanması yolunda ilk adımın atılması hedeflenmektedir.

Bu rapor Mersin Büyükşehir Belediyesi (MBB) Sera Gazı Emisyon Envanteri Projesi kapsamında hazırlanmış olup

1. Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği

2. Mersin ili ve ilçelerinde yerel koşullar

3. Mersin ve iklim değişikliği

4. Uluslararası ve ulusal politika, strateji ve yasal mevzuata genel bakış

5. Mersin ili 2019 yılı sera gazı emisyon envanteri

6. MBB 2019 yılı kurumsal envanteri

7. Envanter sonuçlarının değerlendirmesi

8. Paydaş çalışmaları

9. Hesaplamalara yönelik açıklamalar içeriğine sahiptir.

Hazırlanan rapor, Mersin ili için hazırlanması planlanan İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Planı için önemli bir altlık görevi görecektir. 2019 yılı için hesaplanan kent emisyonları, emisyonların azaltımında odaklanılması gereken sektörleri de ortaya koyacaktır. İleride hazırlanacak eylem planında belirlenecek hedef yıla göre, bu envanter sonuçları gelecek yıllar için güncellenebilir.

Mersin ili için hazırlanan sera gazı emisyon envanteri, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanı dahilindeki tüm kaynakları kapsamaktadır. Bu çerçevede, envanter tüm coğrafi il sınırını kapsamaktadır. Tüm verilerin elde edilmesinin ardından veri bütünlüğü ve geçerliliği açısından en güncel, sağlıklı ve bütüncül verinin 2019 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple, envanter baz yılı olarak 2019 yılı seçilmiştir. Hesaplanan emisyonlar, Mersin ilinde 2019 yılında gerçekleşen sera gazı emisyonlarını yansıtmaktadır. Envanter kapsamının belirlenmesi ve faaliyetlerin sınıflandırılmasında Yerel Sera Gazı Emisyonu Envanteri Küresel Protokolü (Global Protocol for Community Scale Greenhouse Gas Emission Inventories - GPC) tarafından sunulan metodoloji temel alınmıştır. Ulusal envanterlerin hazırlanmasına yönelik IPCC 2006 yılı kılavuz dokümanlarından da ilgili bölümlerde faydalanılmaktadır. Ayrıca, 2019 yılının Mayıs ayında IPCC kılavuzlarında birtakım güncellemeler yapılmıştır. Güncelleme dokümanları da bu raporun hazırlanması aşamasında incelenmiş ve ilgili sektörlerde bu güncellemeler göz önünde bulundurulmuştur.

GPC’ye göre emisyonların kapsam sınıflandırması şu şekildedir:

Kapsam 1 emisyonları: Kent sınırları içerisinde yer alan faaliyetlerden kaynaklanan ve bu sınırlar içerisinde meydana gelen emisyonlardır. Doğrudan emisyonlar olarak da adlandırılabilir.

Kapsam 2 emisyonları: şebekeden elektrik, buhar, ısınma/soğutma amaçlı enerji kullanımından kaynaklanan emisyonlardır. Tüketilen elektriğin kaynağının neresi olduğuna bakılmaksızın il sınırları içerisinde kullanılan elektrik Kapsam 2 altında envantere dahil edilir. Dolaylı emisyonlar olarak da adlandırılabilir.

Kapsam 3 emisyonları: İl sınırları içerisinde yer alan faaliyetlerin sonucunda il sınırları dışında meydana gelen emisyonlardır.

Sera gazı emisyon envanterine dahil edilen gazlar ise karbon dioksit (CO2), metan (CH4), diazot oksit (N2O) ve hidroflorokarbonlardır (HFC). CH4 ve N2O emisyonlarının CO2 eşleniğine dönüştürülmesinde, IPCC 5. Değerlendirme Raporu’nda yer alan küresel ısınma potansiyelleri kullanılmıştır. Envanter kapsamında tüm emisyonlar tCO2e cinsinden raporlanmıştır. GPC tarafından belirlenen faaliyetlerin kapsamına göre sınıflandırılması aşağıda sunulmaktadır. Envanter kapsamına dahil edilecek faaliyetlerin belirlenmesine, Mersin ilinde mevcut durumun analizinden elde edilen bilgiler altlık oluşturmuştur.