Haber /Duyuru

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

MADDE 7- (1) Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,

b) Büyükşehir Atık Yönetim Planını yapmak, yaptırmak,

c) Düzenli depolama katı atık sahaları yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek,

ç) Katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

d) Hafriyat ve inşaat atıklarının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

e) Katı atık depolama alanlarının ıslah ve rehabilitasyonunu yapmak, yaptırmak,

f) Sanayiden kaynaklı evsel atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

g) Tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

h) Mersin’in muhtelif yerlerindeki katı atık aktarma merkezlerini işletmek, işlettirmek ve yenilerini yapmak, yaptırmak,

ı) Belediye faaliyetlerinden kaynaklı Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Bitkisel Yağlar, Atık Yağlar, Atık Pil ve Akümülatörler, Elektrik-Elektronik Atıklar, Tehlikeli Atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

i) Kompostlaştırma ve geri kazanım tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek,

j) Katı atıklardan oluşan biyogazdan elektrik enerjisi üretimine yönelik çalışmalar yapmak, gerektiğinde elektrik santrali kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek,

k) Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuatlara uygun olarak imha işlemlerini yürütmek,

l) Atık Yönetimi ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; Büyükşehir bütünlüğü içinde yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

m) Çevre ile ilgili tüm üst ve alt yapı faaliyetlerini Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine entegre etmek ve sürekli izlenmesini sağlamak,

n) Atık Yönetimi İle ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak,

o) Atık bertaraf etme ücretleri ile ilgili maliyet analizleri yapmak, yaptırmak ve Atık ücret tarifeleri ile ilgili belediye meclisine teklifte bulunmak,

ö) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek, ilgili yönetmeliklerde sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmak,

(2) Düzenli Depolama Alanları Yönetim ve Denetim Şefliğinin görevleri şunlardır;

a) Düzenli Depolama Alanları Yönetim ve Denetim Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak,

b) Düzenli depolama sahasına gelen atıkların kayıtlarının yapılmasını ve kayıtların saklanmasını sağlamak,

c) Düzenli depolama sahasına gelen atıkların ilgili mevzuat hükümleri kapsamında depolanmasını sağlamak.

(3) Özel Atıklar Yönetim ve Denetim Şefliğinin görevleri şunlardır;

a) Özel Atıklar Yönetim ve Denetim Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak,

b) Düzenli depolama sahasına gelen tıbbi atıkların kayıtlarının yapılmasını ve kayıtların saklanmasını sağlamak,

c) Düzenli depolama sahasına gelen tıbbi atıkların ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işlenmesini ve depolanmasını sağlamak,

ç) Endüstriyel ve tehlikeli atık geçici depolama alanları işleyiş kontrolünü sağlamak,

d) Endüstriyel ve tehlikeli atık geçici depolama alanları atık motor yağlarının ayrı depolanmasını sağlamak,

e) Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği kapsamında gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesini sağlamak. İlçe belediye yükümlülüğünde olan talep ve şikayetlerin ilçe belediyelere yönlendirilmesini sağlamak,

f) 02/04/2015 Tarih ve 29314 Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 4 Atık Listesi kapsamındaki atık yönetimini sağlamak,

            (4) Aktarma İstasyonları Yönetim ve Denetim Şefliğinin görevleri şunlardır;

a) Aktarma İstasyonları Yönetim ve Denetim Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak.

b) Aktarma İstasyonuna gelen evsel atıkların kayıtlarının yapılmasını ve kayıtların saklanmasını sağlamak.

c) Aktarma İstasyonuna gelen evsel atıkların ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Düzenli Depolama Alanlarına transferinin gerçekleştiğinin kontrolünü sağlamak,

(5) Hafriyat Yönetim ve Denetim Şefliği görevleri şunlardır;

a) Hafriyat Yönetim ve Denetim Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak.

b) Toplanan hafriyat ve inşaat atıklarını öncelikle yol, otopark, kaldırım, drenaj çalışmaları ve diğer alt yapı çalışmaları ile rekreasyon çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak.

c) Bitkisel toprak niteliğindeki hafriyat toprağının; öncelikle park, bahçe, yeşil alan yapımında rekreasyon amacıyla kullanılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak.

d) Özel mülkiyet sahiplerinin arazilerine bitkisel nitelikli toprak veya dolgu malzemesi olarak hafriyat dökülmesi taleplerini değerlendirerek, uygun olanlara izin vermek.

e) Depolama ve Geri Kazanım Sahaları: Hafriyat ve inşaat atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmek,

f) Hafriyat ve inşaat atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak,

g) Hafriyat ve inşaat atıklarının bertaraf bedelini belirlemek,

h) Belediyemiz sınırları içindeki hafriyat toprağı döküm sahası başvurularını değerlendirilerek uygun görülenlere izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmek,

ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat ve inşaat atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile Bakanlığa bildirmek.

i) Denetim ve kontrol- Hafriyat Atıkları Denetimi ve Kontrolü: Hafriyat ve İnşaat Atıkları ile ilgili gelen şikayetleri değerlendirmek. Mevzuata uygun olmayanlar için gerekli yasal işlemleri başlatmak,

j) Hafriyat ve inşaat atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlara “Hafriyat Toprağı, İnşaat/ Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” vermek,

k)“Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” bedelini belirlemek,

l) Hafriyat ve inşaat atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmek,

m) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan 'Kriz Merkezi Kararlarını' uygulamak.

n) Kaçak hafriyat dökümü ile ilgili Başkanlığımıza ulaşan şikayetleri değerlendirerek olumsuzlukların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

o) Hafriyat ve inşaat atıkları ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen üretici ve taşıyıcılar hakkında gerekli iş ve işlemeleri yapmak.

ö) Faaliyetleri sonucu hafriyat ve inşaat atıkları üretimine neden olacak özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşların atıklarını ilgili Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf faaliyetlerini denetlemek.

p) Hafriyat ve inşaat atıkları depolama sahalarına tehlikeli ve zararlı atık dökülmesinin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak.

r) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak.

s) Hafriyat ve inşaat atıkları toplayan araçların ilgili Yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygunluğunu denetlemek.

ş) Denetimler sırasında kolluk kuvvetleri ile koordineli olarak çalışmak.